Naudojimo sąlygos

Sveiki atvykę į interneto svetainę seksodraugai.lt (toliau – Sexydate). Šis dokumentas yra sutartis tarp interneto svetainė ir Jūsų (toliau – Lankytojas). El. paštas: info@sexydate.world.

1. Įžanga ir sąvokos.

1.1. Taisyklės taikomos pagrindinei svetainei seksodraugai.lt ir su ja neatsiejamai susijusiems projektams.

1.2. Naudojimasis Svetainėmis šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainių naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėse, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi pažinčių galimybėmis, elektroniniu paštu, bendravimu forume, interaktyviu bendravimu („chat“), naudojimusi žaidimais, skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau – Paslaugos). Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetainėmis.

1.3. Dalis Svetainėse teikiamų Paslaugų yra prieinamos už tam tikrą užmokestį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėse. Toliau šiose taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Lankytojas moka užmokestį.

1.4. Sexydate turi teisę pakeisti šias Taisykles, paskelbdamas apie pakeitimus Svetainėje.

1.5. Patalpindamas savo asmeninę informaciją bei duomenis į Svetaines Lankytojas šiuo patvirtina, kad supranta, jog ši informacija gali tapti prieinama tretiesiems asmenims bei prisiima visą su galimu privatumo pažeidimu susijusią riziką. Sexydate Lankytojui taip pat rekomenduoja prieš įkeliant į Svetaines trečiųjų asmenų nuotraukas ar informaciją apie juos, gauti minėtų trečiųjų asmenų sutikimą.

2. Svetainių keitimas, Paslaugų ribojimas.

2.1. Sexydate pasilieka teisę bet kada nepranešęs Lankytojui keisti Svetaines ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Sexydate niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui, nebent jie būtų atsiradę dėl Sexydate tyčios ar didelio neatsargumo.

2.2. Siekdamas atnaujinti ar pakeisti Svetainę, Sexydate turi teisę apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes patekti į Svetaines ir (ar) naudotis Svetainių teikiamomis Paslaugomis Svetainės atnaujinimo ar pakeitimo darbų vykdymo laikotarpiui.

2.3. Šalys susitaria, kad Sexydate turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti visų ar bet kurios iš Svetainių veiklą.

3. Bendros nuostatos.

3.1. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Sexydate, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, vaizdo klipus, pokalbius, žinutes, komentarus, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau – Turinys), kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis.

3.2. Naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

3.3. Naudojantis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:

3.3.1. naudotis Svetainėmis ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainių ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis;

3.3.2. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

3.3.3. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

3.3.4. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

3.3.5. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų lankytojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis Turiniu;

3.4. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainių ir (ar) Paslaugų:

3.4.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

3.4.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;

3.4.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

3.4.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.

3.5. Šalys susitaria, jog Lankytojui padarius esminį šių Taisyklių pažeidimą, Sexydate įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis visomis ar bet kuria iš Svetainių ir jose teikiamų Paslaugų. Tokiu atveju Lankytojui nėra grąžinamas sumokėtas užmokestis už Mokamas Paslaugas.

3.6. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Lankytojas sumoka Sexydate už Mokamas Paslaugas Svetainėse nurodyta tvarka. Sexydate turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką ir tokie pakeitimai bus taikomi toms Mokamoms Paslaugoms, kurias Lankytojas įsigys po pakeitimo.

3.7. Lankytojas supranta, kad dalis Svetainėse prieinamų Paslaugų yra skirta tik pilnamečiams asmenims. Lankytojas pripažįsta, kad yra pilnametis asmuo arba gavo savo tėvų, globėjų arba rūpintojų leidimą naudotis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis. Davęs leidimą naudotis Svetainėmis bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir (ar) Lankytojas pripažįsta, kad jis yra atsakingas už nepilnamečio, besinaudojančio Svetainėmis ir jose prieinamomis Paslaugomis, veiksmus ar neveikimą, o taip pat, kad jis privalo užtikrinti, jog toks asmuo laikysis šių Taisyklių. Lankytojas, kuriam nėra sukakę 18 metų, įsipareigoja nesinaudoti tokiomis Paslaugomis, kurios yra skirtos pilnamečiams.

3.8. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Sexydate nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetainėmis ar Paslaugomis, todėl Sexydate neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

3.9. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetainėmis ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.

4. Intelektinė nuosavybė.

4.1. Visos teisės į Svetaines ir joje esančius kūrinius yra saugomos.

4.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėse yra Sexydate nuosavybė arba Sexydate juos teisėtai naudoja.

5. Sexydate atsakomybės ribojimas.

5.1. Lankytojas sutinka, kad Sexydate nėra ir nebus atsakingas už Svetainių ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą, nebent jie būtų atsiradę dėl Sexydate tyčios ar didelio neatsargumo.

5.2. Sexydate neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį.

5.3. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Sexydate nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiantį trečiųjų asmenų Turinį, Lankytojui naudojantis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

6. Taikytina teisė.

6.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7. Baigiamosios nuostatos.

7.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

7.2. Šalys susitaria, jog Sexydate gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs tuo atveju, jei yra perleidžiama su Svetainėmis susijusi verslo dalis.

7.3. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.